การใช้งาน email

การเช็ค email ลูกค้าที่ใช้บริการ hosting กับเรา สามารถเช็ค email ได้ 3 วิํธี คือ 1. เช็คผ่านหน้าเว็บได้ที่ www.yourdomain.com/webmail 2. เช็คด้วยโปรแกรม Outlook 3. เช็คเมล์ผ่านมือถือ ในการเช็ค email ทั้ง 3 วิธี ให้กรอกค่าดังนี้ username : youremail@yourdomain.com password : ****** ระบบ ema

การจัดการพื้นที่อีเมล์

เพื่อให้การใช้งาน Email มีประสิทธิภาพ เราจึงกำหนดพื้นที่ให้แต่ละอีเมล์ คุณสามารถรับส่งอีเมล์ได้ จนกว่าพื้นที่จะเต็ม 100% เมื่อพื้นที่เต็ม 100% แล้ว คุณจะรับอีเมล์ใหม่ไม่ได้ จนกว่าจะลบอีเมล์เก่าออก การตรวจสอบพื้นที่ใช้งาน 1. ไปที่ webmail ของคุณ เช่น www.myweb.com/webmail (แทนที่ myweb ด้วยชื่