การใช้งาน email

การเช็ค email
ลูกค้าที่ใช้บริการ hosting กับเรา สามารถเช็ค email ได้ 3 วิํธี คือ
1. เช็คผ่านหน้าเว็บได้ที่ www.yourdomain.com/webmail
2. เช็คด้วยโปรแกรม Outlook
3. เช็คเมล์ผ่านมือถือ

ในการเช็ค email ทั้ง 3 วิธี ให้กรอกค่าดังนี้
username : youremail@yourdomain.com
password : ******
ระบบ email : IMAP

incoming mail : mail.yourdomain.com
ชนิดระบบป้องกัน : SSL, TLS
incoming port : 993, 143

outgoing mail : mail.yourdomain.com
ชนิดระบบป้องกัน : SSL, TLS
outgoing port : 465, 587


ข้อควรรู้
1. การลบ email ใน Outlook, มือถือ, หรือ webmail จะมีผลเหมือนกัน
เช่น คุณลบอีเมล์ในมือถือไป 10 ฉบับ เมื่อคุณเปิดดูผ่าน webmail
อีเมล์ทั้ง 10 ฉบับจะหายไปด้วย เพราะคุณได้สั่งลบผ่านมือถือไปแล้ว

การเปลี่ยนรหัสผ่าน
1. เปิดเว็บไปที่ www.yourdomain.com/webmail
2. login แล้วคลิก การตั้งค่า แล้วคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

ข้อควรระวัง
1. อย่าใช้รหัสผ่านเดาง่าย เนื่องจาก ในอินเตอร์เน็ตมักมีผู้ร้าย คอยเดารหัสผ่านอีเมล์
เมื่อเดารหัสผ่านสำเร็จ เขาจะใช้อีเมล์ของคุณส่ง spam ไปที่ hotmail, gmail
หลังจากนั้น hotmail, gmail จะ block เซิฟเวอร์ของเรา ทำให้เราส่งอีเมล์หา hotmail, gmail ไม่ได้
2. พื้นที่เก็บอีเมล์มีจำกัด หากเก็บอีเมล์ไว้จำนวนมากจนเต็มพื้นที่ จะรับอีเมล์ใหม่ไม่ได้
ควรลบอีเมล์ขยะ และลบอีเมล์ในถังขยะด้วย เพื่อให้เหลือพื้นที่ว่างสำหรับรับอีเมล์ใหม่
3. หากกรอกรหัสผ่านอีเมล์ผิด 5 ครั้ง เซิฟเวอร์จะ block คุณไม่ให้เข้าดูเว็บไซท์
หากถูก block แนะนำให้ปิดเปิด router เพื่อให้ได้ ip address ใหม่